Сообщения

Тестові завдання закритої форми із запропонованими відповідями та відкритої форми з вільно конструйованими відповідями для всіх курсів. ПОВТОР МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання закритої форми із запропонованими відповідями та відкритої форми з вільно конструйованими відповідями до тем:
Тема 1. Мета та завдання сучасної економіки
Тестові завдання закритої форми із запропонованими відповідями Вкажіть одну правильну відповідь:
1. Наука про господарство, способи його ведення людьми, відносини між людьми в процесі виробництва і обміну товарів, закономірності господарських процесів – це а) наука про фінансову діяльність б) наука про товарообіг в) наука про ринкові взаємозв’язки г) наука «економіка»
2. Типи економічних систем а) марксиська, кейнсіанська   б) неокласична, класична   в) традиційна, командна, ринкова   г) жодна відповідь не вірна 
3. Традиційні методи виробництва передбачає економічна система, що називається а) ринковою   б) традиційною в) плановою г) централізованою.
4. Економіка як наука виконує такі функції а) розподільча, контрольна б) пізнавальна, практична, світоглядна, методологічна   в) регулююча, контрольна   г) психологічна, підтримуюча, фінан…

Тести для самоконтролю за темою 3. 3 курс

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тести для самоконтролю за темою 31. Назвіть передумови виникнення і подальшого розвитку податків:  1. існування держави, суспільний поділ праці
 2. виникнення грошей
 3. існування держави, розвиток товарно-грошових відносин
 4. створення грошей
 5. усі пункти правильні
2. Вкажіть, яка риса найбільш притаманна податковій системі України?  1. системність
 2. висока мобільність
 3. фіскальний характер
 4. неоднозначність тлумачення норм податкового законодавства
 5. соціальна спрямованість
3. Вкажіть, надходження від яких податків переважають у доходах Державного бюджету України:  1. прямих податків
 2. непрямих податків
 3. питома вага прямих і непрямих податків приблизно однакового рівня
 4. платежів за ресурси
 5. інші доходи та обов'язкові платежі
4. Вкажіть, який податок займає найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету України:  1. податок з доходів фізичних осіб
 2. податок на додану вартість
 3. акцизний збір
 4. податок на прибуток підп…

презентація 3 курс

http://cpto.dp.ua/public_html/posibnyky/posibnyk/page10.html

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА1. Податкова система України. 3 курс

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Податкова система УкраїниПЛАН:1.   Поняття та зміст податкової системи України.2.   Принципи податкової системи, їх характеристика.1. Поняття та зміст податкової системи УкраїниПодаткова система є провідною складовою системи публічних доходів. Законодавче визначення податкової системи регламентується положеннями статей 3-8 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02 грудня 2010 року, відповідно до якої сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. У цьому випадку поняття податкової системи ототожнюється з поняттям системи оподаткування, а податкова система розглядається як сукупність податків та інших обов'язкових платежів податкового характеру (розуміння податкової системи у вузькому значенні).З іншого боку, податкова система містить у собі низку процесуальних відносин щодо встановлення, з…

Тести для самоконтролю за темою 2. 2 курс

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тести для самоконтролю за темою 21. Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (надання послуги) називається…  1. розцінкою;
 2. тарифним коефіцієнтом;
 3. тарифною ставкою;
 4. розрядом виконуваної роботи.
2. Про який елемент тарифної системи оплати праці йдеться, якщо він є величиною, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи?  1. тарифна сітка;
 2. тарифна ставка;
 3. схема посадових окладів;
 4. тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідник).
3. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:  1.трудовий колектив
 2.персонал підприємства
 3. кадри підприємства
 4. трудовий потенціал
4. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:  1. працівники дитячого саду та бази відпочинку
 2. робітники інструментального цеху
 3. робітники транспортного цеху
 4. працівники складу заводу
5. За характером участі в госп…

презентація. т 2

http://cpto.dp.ua/public_html/posibnyky/posibnyk/page7.html

ТЕМА 2. Заробітна плата робітників на підприємствах торгівлі 2 курс

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТЕМА 2. Заробітна плата робітників на підприємствах торгівліПЛАН:1.   Сутність заробітної плати, її види.2.   Поняття про тарифну сітку, надбавки і доплати.3.   Форми і системи оплати праці.4.   Мінімальна заробітна плата, її значення.5.   Матеріальне стимулювання праці персоналу підприємств торгівлі.1. Сутність заробітної плати, її видиЕфективність праці певною мірою визначається чинною системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, правильна організація оплати праці сприяє більш повному заохоченню працівників, а відтак – підвищенню ефективності виробництва на конкретному підприємстві.Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а як елемент конкретного виробництва – статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості прод…